People

Xu, Jason

Assistant Professor of Statistical Science

Contact

jason.q.xu@duke.edu

Xu, SiJie

Affiliate

Contact

sijie.xu@duke.edu

Departments

Xu, Daniel Yi

Professor of Economics

Contact

yi.xu@duke.edu

Departments

Xu, Jiaming

Assistant Professor of Business Administration

Contact

jiaming.xu868@duke.edu