People

Xu, Jiaming

Assistant Professor of Business Administration

Contact

jiaming.xu868@duke.edu

Xu, Jason

Assistant Professor of Statistical Science

Contact

(520) 247-4646
jason.q.xu@duke.edu

Xu, Daniel Yi

Professor of Economics

Contact

yi.xu@duke.edu

Departments